2NE1 Album!!!

I say that my fiance LantisLT presened for my bithday 2NE1 1ST...

11th Nov
2NE1 (1)

Teddy Lantis Family!

Now I have all my teddy Lantis family! =^o^= Teddy MiniLantis! ^^...

10th Nov
F (1)

Presents from Perla!

Also I was getting my birthday’s presents little early from my friend...

09th Nov
GD (1)

The Presents from LantisLT!

My birthday is November 12th, but that day I can’t be with...

09th Nov
1